Kontakt

Sídlo:
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
Kancelář:
V Průhonu 153
251 62 Svojetice

tel: +420 602 228 747


MAS na facebooku

like_fb

Kalendář

<< Dub 2024 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Původní web MAS

Původní web MAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace pro příjemce dotací 1. výzva OPZ 2017- Prorodinná opatření

INFORMACE PRO PŘÍJEMCE PROJEKTŮ OP Zaměstnanost – Prorodinná opatření

Aktualizace dvou dokumentů v rámci nových zákonů GDPR:
Vzor_potvrzeni_o_postaveni_podporene_osoby_na_trhu_prace
Vzor_prihlasky

Prezentace semináře:
Prezentace ze semináře pro příjemce MAS ke dni 7.6.2018

Nejdůležitější informace:
Pro realizaci podpořených projektů přes MAS platí pravidla obsažená v :
• Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (odkaz na elektronickou verzi: https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767
• Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (odkaz na elektronickou verzi: https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797817

PUBLICITA

-po celou dobu realizace projektu
-v místě realizace projektu snadno viditelném pro veřejnost, jako jsou vstupní prostory budovy
• Pokud je projekt realizován na více místech, bude umístěn na všech těchto místech
• Pokud nelze umístit plakát v místě realizace projektu, bude umístěn v sídle příjemce
• Pokud příjemce realizuje více projektů OPZ v jednom místě, je možné pro všechny tyto projekty umístit pouze jeden plakát

Povinné dokumenty během realizace projektu (originály v kanceláři-k ověření na místě):
https://www.esfcr.cz/vyzva-013-opz
Přihlášky dětí do zařízení (vzor na stránce výzvy ESF CR a v příloze)
 – uvádí se osoby, které žijí s dítětem ve společné domácnosti
Potvrzení o vazbě rodičů na trh práce – oba rodiče!, a rodičů podnikajících (vzor na stránce výzvy ESF CR a v příloze,  a Vzor žádosti o potvrzení z CSSZ,
– potvrzení doporučujeme získat před přijetím dítěte do zařízení,
– u příměstských táborů může být datováno i těsně před konáním tábora (nesmí být starší 2 měsíců před začátkem tábora).
Povinnosti týkající se Vašich projektů jsou: předkládat potvrzení vazeb účastníků (podpořených osob) na trh práce. Jedná se o předkládání potvrzení o tom, že zákonní zástupci dítěte účastnícího se aktivit projektů v oblasti prorodinných opatření jsou pracovně aktivní, hledají zaměstnání nebo jsou v procesu vzdělávání či rekvalifikace. Účastník musí doložit vazbu na trh práce vždy před přijetím dítěte do zařízení. Při kontrolách na místě bude ze strany ŘO OPZ kontrolováno, že je dokument aktuální. To znamená, že potvrzení může pokrývat celé období docházky/účasti dítěte (např. smlouva se zaměstnavatelem na dobu neurčitou), ale zároveň platí, že při každé změně musí účastník předložit příjemci aktuální potvrzení. Povinností příjemce je upozornit rodiče na povinnost aktualizace v případě změny
Smlouvy s rodiči dětí – v případě klubů aktualizace dle monitor. období (např. formou dodatku – potvrzení o vazbě na TP), u příměstských táborů vždy k monitorovanému období (znění smlouvy je v kompetencích příjemce),
Denní evidence docházky (příchody a odchody dětí, podepisuje pečující osoba),
Monitorovací listy, či jejich obdoba.
 Monitorovací list podpořené osoby verze
Hodinové mzdy DPP DPC doprovazejicích osob.

Upozornění:
-Služby péče o děti (školní klub) mohou využívat pouze rodiče, splňující podmínku vazby na trh práce a příslušnost dětí na 1. stupeň ZŠ.
Snížení počtu dětí oproti plánované kapacitě (resp. minimální kapacitě) je s vazbou na výdaje
-Projekt nesmí vykazovat příjmy, které nejsou popsány v projektu – o případné příjmy bude krácena dotace!

V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat.
S přáním hezkého dne

Mgr. Petra Přílučíková
Projektová Manažerka
Mobil: +420 774 780 543
MAS Říčansko o.p.s.
https://mas.ricansko.eu/