Kontakt

Sídlo:
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
Kancelář:
V Průhonu 153
251 62 Svojetice

tel: +420 602 228 747


MAS na facebooku

like_fb

Kalendář

<< Dub 2024 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Původní web MAS

Původní web MAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výzva č. 5 – PRV 2020 – pro Fiche č. 1 a 7

 

Místní akční skupina Říčansko vyhlašuje Výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství  (ŘO Programu rozvoje venkova)

 

 

 

Výzva MAS č. 5 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Název SCLLD: Strategicky společně pro Říčansko  (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 – 2020 DODATEK Č. 6 – ZMĚNY č. 11 programového rámce PRV (článek 20))

Termín vyhlášení výzvy: 1. 4. 2020
Termín příjmu žádostí:  od 1. 5. 2020 do 15. 8. 2020 – podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře
Termín registrace na RO SZIF:  do 31. 10. 2020

Termín a místo příjmu příloh k žádosti v listinné podobě (pro vybrané přílohy, které se vzhledem k velikosti, příp. formátům, předkládají v listinné podobě): v době trvání příjmu Žádostí na MAS v termínech uvedených jako úřední dny, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat (adresu kanceláře MAS upřesní telefonicky – z důvodu stěhování se do nových prostor).

Územní vymezení:

Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.

Kontaktní údaje:

Vedoucí zaměstnanec pro realizaci CLLD a manažer PRV: Pavlína Šantorová Filková, tel. +420 774 780 141, e-mail: kancelar@ricansko.eu

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:

Celková výše dotace pro 5. Výzvu je 7.600. 000,- Kč

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1., 7.

Číslo Fiche Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013 Alokace

pro 5. výzvu

F1 Investice do zemědělských podniků Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice do zemědělských podniků 1.600.000,- Kč

 

F7 Malé projekty na podporu rozvoje a kvality života na Říčansku Článek 20
Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

 1. a) Veřejná prostranství
 2. b) Mateřské a základní školy
 3. f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

 

6.000.000,- Kč

Podrobný obsah Fichí je přílohou této výzvy, je také vyvěšen na webových stránkách https://mas.ricansko.eu/prv/vyzvy-mas-prv-2020/vyzva-5-prv-2020-pro-fiche-c-1-a-7/,  www.ricansko.eu

Postup v případě nedočerpání alokace a podpora hraničního projektu:

Alokace na danou Fichi nebude z důvodu podpory hraničního projektu (tedy projektu, který je prvním nevybraným projektem v dané Fichi a zároveň splňuje minimální stanovenou výši bodů) navyšována.

Výběr projektů a postup v případě shodného počtu bodů:

Výběr projektů bude založen na principu soutěže mezi předloženými žádostmi. Budou vybrány projekty, které dosáhly nejlepšího bodového hodnocení. Počet podpořených projektů bude limitován výší alokace na danou Fichi.

Postup pro hodnocení a výběr projektů je uveden v „Interních postupech MAS“.

Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fichí, které jsou přílohou této výzvy. V případě rovnosti bodů přidělených Výběrovou komisí MAS Říčansko bude upřednostněn projekt, jehož realizace je podstatná z pohledu plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, a to dle preferencí v následujícím pořadí:

 1. Projekt tvoří pracovní místo
 2. Projekt s nižší finanční náročností (výše výdajů projektu, ze kterých je stanovena dotace, uvedená v Žádosti o podporu).

 Povinné přílohy:

Předložení veškerých povinných příloh je podmínkou pro příjem žádosti. Neúplné žádosti nebudou MAS přijaty.

Povinné přílohy stanovené Pravidly 19.2.1:

Povinné přílohy k Žádosti o dotaci vyžadované Řídícím orgánem PRV jsou definovány v Pravidlech 19.2.1: Obecné a specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova na období 2014–2020  

 • Část B – Společné podmínky pro všechny aktivity, kapitola 6 – Seznam předkládaných příloh
 • Část C – Specifické podmínky pro aktivity dle jednotlivých článků

Fiche 1 – Kapitola 2 – článek 17.1.a) Investice do zemědělských podniků

Fiche 7 – kapitola 15 – článek 20  

-Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

 1. a) Veřejná prostranství
 2. b) Mateřské a základní školy
 3. f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

Přílohy stanovené MAS:

 Povinná příloha, kterou žadatel dokládá při podání Žádosti o platbu na MAS, vždy nejpozději ke 30. 6. po celou dobu vázanosti projektu na účel, kde definuje naplnění a popis preferenčních kritérií. (u všech Fichí)

Nepovinné přílohy stanovené MAS:

Předložení nepovinných příloh nemá vliv na příjem žádosti – ani na výši bodového ohodnocení projektu.

 • Nepovinná příloha k žádosti o dotaci – vlastní studie průzkumu chybějících a nově vzniklých inovativních prvků.

Konzultace pro žadatele:

MAS pořádá pro veřejnost a žadatele semináře k přípravě projektů:
Fiche 7 10. 3. 2020 10 h
Fiche 1 10. 3. 2020 14 h

V jiné dny je manažer a pracovníci MAS k dispozici v sídle kanceláře MAS nebo lze domluvit setkání či poskytnout radu na kontaktech uvedených ve výzvě a na webových stránkách.

Při komunikaci s MAS při doplňování žádosti o dotaci na výzvu SZIF (případně při jakémkoliv jiném úkonu, kde Pravidla stanovují nejprve předání dokumentu na MAS ke kontrole a podpisu) důrazně doporučujeme žadatelům, zasílat dokumenty na MAS v předstihu 1-2 pracovních dní před termínem předání na SZIF.

Závěrečné ustanovení:

Na webových stránkách MAS: www.ricansko.eu jsou v sekci DOTAČNÍ VÝZVY – PRV zveřejněny všechny aktuální dokumenty k výzvě:

Přílohy a fiche 1 viz odkaz- Fiche 1 – Výzva č. 5/ 2020

Přílohy a fiche7 viz odkaz – Fiche 7 – Výzva č. 5/ 2020

Přílohy a dokumenty společné:

Prezentace_seminar_PRV_2020_10_3
Příloha 21_soulad_projektu_s_plánem_rozvoje_obce
Žádost_o_přístup_do_Portálu_farmaře_pdf

Pro žádosti o podporu a následně také pro realizaci podpořených projektů platí Pravidla pro operaci 19.2.1, která jsou zveřejněna na internetových stránkách www.eagri.cz/prv  a www.szif.cz.
_____________________
Níže informace o fichích a jejich pravidlech

Fiche 7 – Malé projekty na podporu rozvoje a kvality života na Říčansku

článek 20 obsahuje tři aktivity  na podporu pro :veřejná prostranství, MŠ a ZŠ, a kulturní a spolkovou činnost

Společné podmínky pro tři aktivity:
Alokace 6 000 000,- Kč.
Podpora 80%/spoluúčast 20%
Min. výše 50 tis. / max 5 mil. Kč. MAS omezí max výši zvýhodněním menších projektů (400 tis.) Alokace 6 mil. Kč = 15 projektů
Každý projekt musí být v souladu s plánem/programem rozvoje obce (povinná příloha).
– Projekty škol a školek musí být zahrnuté ve strategickém dokumentu místních akčních plánů (MAP). Povinnou přílohou pro každý předkládaný projekt bude prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce a schválení příslušným zastupitelstvem. Spoluúčast je 20%. Podrobnosti budou včas zveřejněny na stránkách MAS a v místních periodikách. 

Zaměřeno na tři aktivity, které si vybrali členové území MAS Říčanska na setkání starostů.

Aktivita A) Veřejná prostranství v obcích

Žadatel: Obec nebo svazek obcí
1) vytváření/rekonstrukce/obnova veřejných prostranství obce včetně úpravy povrchů (včetně zatravnění), osvětlení, oplocení a venkovního mobiliáře (lavičky, venkovní stoly, odpadkové koše, veřejné WC, psí záchody, stojany na kola, zábradlí, úřední desky, informační panely, orientační mapy, plakátovací plochy, rozcestníky, pomníky),
2) obnova/doplnění solitérních prvků sloužících k dotvoření celkového charakteru veřejného prostranství – herní a vodní prvky (kašny, fontány, pítka a ptačí napajedla či koupadla)
3) doplňující výdaje jako součást projektu (parkoviště, odstavné a manipulační plochy) – tvoří maximálně 30% projektu
4) nákup nemovitosti
NELZE – zastávky veřejné dopravy, nákup/výsadba a ošetřování dřevin a nová výstavba pomníků

Aktivita B) Mateřské a základní školy,

Žadatel: Obce nebo DSO, příspěvkové organizace, školské právnické osoby
1) rekonstrukce/rozšíření mateřské/základní školy (kmenové učebny, sborovny, školní knihovny), včetně zázemí a doprovodného stravovacího a hygienického zařízení; venkovní mobiliář a herní prvky v případě mateřské školy
2) pořízení technologií a dalšího vybavení mateřské/základní školy, včetně technologií a dalšího vybavení doprovodného stravovacího zařízení 
3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, výstavba přístupové cesty v areálu školy, oplocení; venkovní mobiliář a herní prvky v případě základní školy) – tvoří maximálně 30% projektu
4) nákup nemovitosti
POZOR – Projekt je v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání;
NELZE – úpravy prostor sloužících pro sportovní aktivity

Aktivita C) Kulturní a spolkovou činnost 

Žadatel: Obce, DSO, NNO a církve (NNO-minimálně dvouletá historie)
1) rekonstrukce/obnova/rozšíření kulturního a spolkového zařízení, včetně zázemí (šatny, umývárny, toalety) včetně obecních knihoven
2) pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolková zařízení včetně obecních knihoven
3) doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule, zabezpečovací prvky) – tvoří maximálně 30% projektu
4) nákup nemovitosti
NELZE – hřiště a prostory sloužící pro sportovní aktivity

Fiche 1 – Investice do zemědělských podniků PRV 2020

Co lze podpořit: 
-Hmotné a nehmotné investice v zemědělské prvovýrobě včetně techniky (napřVybudování váhy pro vážení kamionů pro odvoz zemědělských komodit, vybudování stání pro zem. techniku, nákup techniky, nádrže na dešťovou vodu)
– Investice do zemědělských staveb a technologií pro pro zemědělskou prvovýrobu a pro školkařskou produkci (i administrativní budovy)
– Investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou prvovýrobu
Žadatelé podpory: Zemědělský podnikatel
Alokace 1,6 mil. Kč/ spoluúčast 50%