Kontakt

Sídlo:
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
Kancelář:
V Průhonu 153
251 62 Svojetice

tel: +420 602 228 747


MAS na facebooku

like_fb

Kalendář

<< Dub 2024 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Původní web MAS

Původní web MAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výzva 3 – PRV 2019 – pro Fiche č. 1, 2, 3, 4 a 5

Třetí výzva Programu rozvoje venkova (PRV) pro MAS k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 :

MAS Říčansko vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Program pro rozvoj venkova Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  – s názvem opatření:

 

 

 

Název SCLLD: Strategicky společně pro Říčansko
Termín vyhlášení výzvy: 15.1. 2019
Termín příjmu žádostí: od 8 hodin v pondělí 21. 1. 2019 do 16 hodin ve čtvrtek 18. 4. 2019 v termínech uvedených jako úřední dny, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.
Termín registrace na RO SZIF: 28.6.2019
Místo podání žádostí: Kancelář MAS Říčansko o.p.s., Olivova 224, 251 01  Říčany

Informace a výzvu najdete na webu Evropského sociálního fondu na http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/zakladni-informace/vyhlasene-vyzvy/.

Žádost o podporu z PRV se zpracovává v elektronickém formuláři http://www.szif.cz/cs  – přihlášením na Portál farmáře.

Celková výše alokace pro 3. Výzvu je 18 673 000,- Kč
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 2, 3, 4, 5.
– Fiche 1 částka dotace 3 050 000,- Kč
– Fiche 2 částka dotace 3 550 000,- Kč
– Fiche 3 částka dotace 1 662 000,- Kč
– Fiche 4 částka dotace 5 500 000,- Kč
– Fiche 5 částka dotace 4 911 000,- Kč

Výběr projektů bude založen na principu soutěže mezi předloženými žádostmi. Budou vybrány projekty, které dosáhly nejlepšího bodového hodnocení. Počet podpořených projektů bude limitován výší alokace na danou Fichi.
Postup pro hodnocení a výběr projektů je uveden v „Interních postupech MAS“.
Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fichí, které jsou přílohou této výzvy.
V případě rovnosti bodů přidělených Výběrovou komisí MAS Říčansko bude upřednostněn projekt, jehož realizace je podstatná z pohledu plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, a to dle preferencí v následujícím pořadí:
1. Projekt tvoří pracovní místo
2. Projekt s nižší finanční náročností (výše výdajů projektu, ze kterých je stanovena dotace, uvedená v Žádosti o podporu).

Povinné přílohy:

Předložení veškerých povinných příloh je podmínkou pro příjem žádosti. Neúplné žádosti nebudou MAS přijaty.
Povinné přílohy stanovené Pravidly 19.2.1: Povinné přílohy k Žádosti o dotaci vyžadované Řídícím orgánem PRV jsou definovány v Pravidlech 19.2.1: zde

Obecné a specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě 
Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 

  • Část B – Společné podmínky pro všechny aktivity, kapitola 6 – Seznam předkládaných příloh
  • Část C – Specifické podmínky pro aktivity dle jednotlivých článků
  • Fiche 1 – Kapitola 2 – článek 17.1.a) Investice do zemědělských podniků
  • Fiche 2 – Kapitola 7 – článek 19.1.b) Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
  • Fiche 3 – Kapitola 11 – článek 26 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh
  • Fiche 4 – Kapitola 4 – článek 17.1.c) Lesnická infrastruktura
  • Fiche 5 – Kapitola 5 – článek 17.1.c) Zemědělská infrastruktura

Přílohy stanovené MAS:

  • Povinná příloha, kterou žadatel dokládá při podání Žádosti o platbu na MAS, vždy nejpozději ke 30.6. po celou dobu vázanosti projektu na účel, kde definuje naplnění a popis preferenčních kritérií. (u všech Fichí)

Nepovinné přílohy stanovené MAS:

Předložení nepovinných příloh nemá vliv na příjem žádosti – ani na výši bodového ohodnocení projektu.

  • Nepovinná příloha k žádosti o dotaci – vlastní studie průzkumu chybějících a nově vzniklých inovativních prvků.

Soubory ke stažení :
Výzva 3- PRV – MAS Říčansko pro Fiche 1-5, signed
Příručka pro žadatele o dotaci Výzva MAS c. 2 PRV
Etický kodex pro PRV

Soubory ke stažení pro Fichi 1: zde
Fiche 1   Investice do zemědělských podniků 

Soubory ke stažení pro Fichi 2: zde
Fiche 2 Podpora investic do nezemědělské činnosti

Soubory ke stažení pro Fichi 3: zde
Fiche 3  Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh

Soubory ke stažení pro Fichi 4: zde
Fiche_4_Lesnická infrastruktura

Soubory ke stažení pro Fichi 5: zde
Fiche_5_Zemědělská infrastruktura

Podívejte se také:
Užitečné odkazy pro žadatele

Statut MAS Říčansko
Interní postupy MAS Říčansko  FINAL

Zde naleznete relevantní dokumenty pro přípravu žádosti o podporu, kterými jste povinni se řídit. Kompletní seznam dokumentace k OP Program rozvoje venkova naleznete na webu: www.eagri.cz/prv www.szif.cz.

Seminář pro žadatele:

MAS Říčansko o.p.s. pořádá pro veřejnost a žadatele Semináře k přípravě projektů Výzvy č. 2, dva termíny:
– Pro  FICHE č. 1, č. 2, v úterý 5. 2. 2019 od 9 h.,
– Pro  FICHE č. 3,  č. 4 a č. 5 v úterý  12. 2. 2019 od 9 h.

V zasedací místnosti MAS Říčansko o.p.s., Olivova 224, 251 01  Říčany.
Svoji účast prosím potvrďte do 4. 2. 2019 do 12 h.

Neváhejte využít konzultací, pro další informace kontaktujte manažery výzev PRV: 

Vedoucí zaměstnanec pro realizaci CLLD a manažer PRV: Pavlína Šantorová Filková, tel. +420 774 780 141, e-mail: kancelar@ricansko.eu.
Manažer PRV: Michaela Hupcejová, tel. +420 607 023 328, e-mail: mobiliar@ricansko.eu