Kontakt

Sídlo:
Roklanská 805

251 01 Říčany
Kancelář:
V Průhonu 153
251 62 Svojetice

tel: +420 774 780 141Měsíčník Zápraží

MAS na facebooku

like_fb

Kalendář

<< Dub 2021 >>
PÚSČPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Původní web MAS

Původní web MAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGÁNY MAS

Každá MAS má vytvořeny vlastní orgány – nejvyšší orgán a dále orgány plnící minimálně tyto funkce: rozhodovací programovou, výběrovou/hodnotícíkontrolní/monitorovací.

Jeden partner může být kromě nejvyššího orgánu členem pouze jednoho povinného orgánu. 

Seznam členů dalších povinných orgánů (rozhodovací, výběrový/hodnotící, kontrolní/monitorovací) MAS Říčansko:

 • k 1.1.2021 – zde
 • k 1.1.2020 – zde
 • k 1.1.2019 – zde
 • k 1.1.2018 – zde
 • k 1.1.2017 – zde

 

NEJVYŠŠÍ ORGÁN (Plénum MAS Říčansko)

 1. Nejvyšším orgánem MAS Říčansko je Plénum. Plénum tvoří všichni členové místní akční skupiny na základě uzavřené partnerské smlouvy.
 2. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje ve složení pléna více než 49 % hlasovacích práv.
 3. Plénum se schází dle potřeby, nejméně však jednou za kalendářní rok. Zasedání pléna svolává rozhodovací orgán MAS. V případě potřeby svolává plénum partner MAS Říčansko pověřený alespoň jednou třetinou partnerů MAS nebo vedoucí zaměstnanec pro realizaci metody komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Jednání pléna je upraveno jednacím řádem. Je-li partnerem MAS právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.
 4. Nejvyšší orgán je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina partnerů MAS a přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných partnerů.
 5. Plénum má tyto pravomoci:
 6. Schvaluje metodu komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD),
 7. Zodpovídá za distribuci veřejných prostředků a za provádění metody komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) v území MAS Říčansko,
 8. Určuje pravomoci a působnost orgánů MAS, stanovuje způsob jednání orgánů MAS a určuje způsob volby a odvolání členů orgánů MAS,
 9. Ukládá úkoly programovému výboru,
 10. Projednává a schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření místního partnerství a audit místního partnerství,
 11. Předkládá zakladatelům návrh na obsazení a doplnění správní a dozorčí rady Společnosti,
 12. Určuje počet členů, volí a odvolává členy Programového výboru MAS,
 13. Určuje počet členů, volí a odvolává členy Výběrové/hodnotící komise MAS,
 14. Určuje počet členů, volí a odvolává členy Monitorovacího/kontrolního výboru MAS,
 15. Schvaluje záměry místní akční skupiny,
 16. Schvaluje svůj jednací řád a další vnitřní předpisy MAS, pokud nejsou právním řádem nebo rozhodnutím pléna svěřeny jinému orgánu MAS,
 17. Rozhoduje o fúzi nebo zrušení MAS.Do jeho kompetence spadá zejména:
 • schválení svého jednacího řádu a dalších vnitřních předpisů MAS, pokud nejsou právním řádem nebo rozhodnutím Nejvyššího orgánu svěřeny jinému orgánu MAS,
 • nese zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území působnosti MAS,
 • zřízení povinných orgánů: rozhodovací (programový) orgán, kontrolní orgán, výběrový orgán,
 • volba členů orgánů MAS – počet členů povinných orgánů, jejich působnosti a pravomoci, způsob jejich volby a odvolávání a způsob jednání,
 • rozhoduje o přijetí nebo vyloučení partnera MAS (lze delegovat na jiný povinný orgán MAS, pokud je vymezeno ve stanovách, zakládací listině nebo statutu),
 • distribuce veřejných finančních prostředků – schvaluje SCLLD, schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů, schvaluje rozpočet MAS (lze delegovat na jiný povinný orgán MAS, pokud je vymezeno ve stanovách, zakládací listině nebo statutu),
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS,
 • rozhoduje o fúzi nebo zrušení MAS.Jednací řád Pléna MAS platný od 25.09.2014

  ROZHODOVACÍ ORGÁN – Programový výbor MAS Říčansko
 • Členové rozhodovacího orgánu musí být voleni z partnerů MAS, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.
 • Při rozhodování je hlasovací právo členů rozhodovacího orgánu rovné.
 • Je-li členem rozhodovacího orgánu fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.
 • Rozhodovací orgán je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných.
 • Rozhodovací orgán volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí jeho zasedání.

Do jeho kompetence spadá zejména:

 • schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD,
 • schvaluje výzvy k podávání žádostí,
 • vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu výběrového orgánu
 • svolává nejvyšší orgán minimálně jedenkrát ročně.Jednací řád Programového výboru MAS platný od 09.08.2017

VÝBĚROVÝ ORGÁN – Výběrová /hodnotící komise MAS Říčansko

 • Členové výběrového orgánu musí být voleni ze subjektů, které na území MAS prokazatelně místně působí. Je-li členem výběrového orgánu právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu
 • Dobu mandátu členů určuje nejvyšší orgán na dobu max. jednoho roku, opakované zvolení je možné.
 • Při rozhodování je hlasovací právo členů výběrového orgánu rovné.
 • Je-li členem výběrového orgánu fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.
 • Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.
 • Výběrový orgán volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí jeho zasedání.

Do jeho kompetence spadá zejména:

KONTROLNÍ ORGÁN – Monitorovací výbor MAS

 • Členové kontrolního orgánu musí být voleni z partnerů MAS.
 • Kontrolní orgán volí předsedu z řad svých členů. Předseda svolává a řídí jeho zasedání.
 • Při rozhodování je hlasovací právo členů kontrolního orgánu rovné.
 • Je-li členem kontrolního orgánu fyzická osoba, musí být svéprávná a bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.
 • Kontrolní orgán je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných.
 • Nejméně jedenkrát ročně podává zprávu nejvyššímu orgánu MAS o výsledcích své kontrolní činnosti.

Do jeho kompetence spadá zejména:

 • projednávání výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS,
 • dohlíží na to, že MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD,
 • nahlížení do účetních knih a jiných dokladů organizace týkající se činnosti MAS a kontrolovat tam obsažené údaje,
 • svolávat mimořádné jednání nejvyššího orgánu a rozhodovacího orgánu, jestliže to vyžadují zájmy MAS,
 • kontrolovat metodiku způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS,
 • zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení rozhodovacímu orgánu indikátorový a evaluační plán SCLLD).

    Jednací řád Monitorovacího vyboru MAS platný od 09.08.2017.