Kontakt

Sídlo:
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
Kancelář:
V Průhonu 153
251 62 Svojetice

tel: +420 602 228 747


MAS na facebooku

like_fb

Kalendář

<< Kvě 2024 >>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Původní web MAS

Původní web MAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Doprava

8. výzva-MAS Říčansko-IROP-Doprava 2018

Výsledky přezkumného hodnocení (15.5.2020) – zde

Výsledky hodnocení (25.3.2019) – zde

Seznam přijatých žádostí o podporu k 31.12.2018 – zde

 

Zahájení příjmu projektů MAS Říčansko na portálu https://mseu.mssf.cz/ je pondělí 25.6.2018. Termín ukončení příjmů žádosti 31. 12. 2018 v 8 hodin ráno. Již nyní si můžete připravovat povinné přílohy.

8. výzva-MAS Říčansko-IROP-Doprava 2018 bude ke stažení zde.
Podporované aktivity:
Parkovací systémy, Bezpečnost dopravy, Cyklodoprava
JEDEN ŽADATEL MŮŽE PŘEDLOŽIT VÍCE ŽÁDOSTÍ O PODPORU.
Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti MAS budou ke stažení zde
Kritéria věcného hodnocení MAS budou ke stažení  zde.
Vzor – Vzdání se práva podat žádost o přezkum jsou ke stažení Vzor-vzdani-se-prava-podat-zadost-o-prezkum.

Seminář proběhl k výzvě v úterý 11. 9. 2018 od 10 hodin v prostorách MAS Říčansko. Pozvánku naleznete zde.
Zde stáhněte prezentaci k semináři.
Výzva 8 – Seminář_IROP_Doprava 2018

Zde koukněte případné odpovědi na náhodné a vybrané dotazy.
Otázka a odpovědi_IROP_2018_doprava

Interní postupy MAS Říčansko 2018 FINAL jsou zde ke stažení, podle nichž se řídí příjem, kontrola a postup s žádostmi projektů k výzvám MAS Říčansko.
Etický kodex 2018 IROP pro hodnotitele.

Žádost o podporu z IROPu se zpracovává v elektronickém formuláři v ISKP14+. Přístup do elektronických formulářů žádostí o podporu naleznete na adrese https://mseu.mssf.cz.   
(Nutno otevřít v internetovém prohlížeči Internet Explorer 11 s nainstalovaným zásuvným modulem Silverlight a řídit se našimi pokyny k vyplnění žádosti viz níže…).

POZOR, žadatelé musí mít k žádosti zřízenou datovou schránku a elektronický podpis!

Povinné přílohy výzvy:

Příloha číslo Společné pro všechny aktivity
1 Plná moc
2 Zadávací a výběrová řízení
3 Doklady o právní subjektivitě žadatele – příloha zrušena
4 Výpis z rejstříku trestů – příloha zrušena
5 Studie proveditelnosti
6 Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility
7 Čestné prohlášení o skutečném majiteli
Příloha číslo Parkovací systémy
8 Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících
9 Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení
10 Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
11 Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
12 Položkový rozpočet stavby
13 Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem projektu
Příloha číslo Aktivity Bezpečnost dopravy a Cyklodoprava
8 Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení
9 Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
10 Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
11 Položkový rozpočet stavby
12 Doklady k výkupu nemovitostí – příloha zrušena
13 Výpočet čistých jiných peněžních příjmů
14 Smlouva o spolupráci
Příloha číslo Společná pro všechny aktivity
15 Publicita MAS a SCLLD

Nad rámec výzvy ŘO MAS požaduje:
Publicita MAS a CLLD pro bodové zvýhodnění v kritériích věcného hodnocení.
Ke stažení zde.
Definice způsobilých výdajů_- Doprava_bezpečnost_matice
Definice způsobilých vydajů_Doprava_cyklodoprava_matice

Nadřazená výzva  53. výzva IROP – UDRŽITELNÁ DOPRAVA -UDRŽITELNÁ DOPRAVA –  INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD – SC 4.1.
Přílohy najdete na stránkách http://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty
Přílohy k žádosti: přílohy Specifických pravidel, přílohy Obecných pravidel

Pro konkrétní specifické cíle nebo aktivity v rámci CLLD v IROP jsou Řídícím orgánem IROP postupně zveřejňovány tzv. nadřazené výzvy. Součástí těchto nadřazených výzev jsou Specifická pravidla a Obecná pravidla, která jsou důležitá pro přípravu a konkrétní zaměření projektů. Do těchto nadřazených výzev nelze podávat žádosti o dotaci, slouží jako podklad pro následnou výzvu MAS.

Případné dotazy můžete konzultovat s projektovou manažerkou MAS Říčansko pro IROP- Pavlínou Šantorovou Filkovou, mobil: +420 774 780 141,
e-mail: kancelar@ricansko.eu
a Petrou Fialovou, mobil: +420 774 780 039, e-mail: sablony@ricansko.eu

INFORMACE PRO ŽADATELE DO VÝZEV MAS – VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Vážení žadatelé do výzev MAS Říčansko – OP IROP, rádi bychom Vás informovali, že Centrum pro regionální rozvoj ČR (dále Centrum) bude pořádat semináře k veřejným zakázkám malého rozsahu (VZMR) pro žadatele a příjemce bez ohledu na to, zda se jedná o žadatele/příjemce v rámci individuálních nebo integrovaných výzev, tedy i výzev MAS. O jejich konání bude vždy uveřejněna informace na webových stránkách Centra.
Semináře pro zástupce MAS ve věci veřejných zakázek ze strany ŘO IROP nebo Centra pořádány nebudou. Zástupci MAS neprovádí kontroly veřejných zakázek, ani případnou předkontrolu a konzultaci. Tato aktivita je v gesci Centra.

Na webových stránkách Centra je uveden postup pro případnou konzultaci a kontrolu veřejných zakázek: http://www.crr.cz/cs/irop/postup-konzultaci-a-kontrol-zakazek-v-irop/, pokud se na zástupce MAS žadatelé/příjemci v této věci obrátí, MAS je odkáže na tyto postupy.
Pro postup administrace veřejných zakázek v novém modulu MS 2014+ při kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti ŘO IROP zpracoval následující postupy:
Dokument naleznete na webových stránkách
http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/2d30ebbb-8053-4c8b-87af-a08465dd1753/Postup-administrace-VZ-v-ramci-kontroly-FN-a-P.pdf?ext=.pdf 

Děkujeme za pochopení
MAS Říčansko o.p.s.