Kontakt

Sídlo:
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
Kancelář:
V Průhonu 153
251 62 Svojetice

tel: +420 602 228 747


MAS na facebooku

like_fb

Kalendář

<< Dub 2024 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Původní web MAS

Původní web MAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výzva 4 – PRV 2019/2 – pro Fiche č. 4

Čtvrtá výzva Programu rozvoje venkova (PRV) pro MAS k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 :

Fiche 4- MAS Říčansko – Lesnická infrastruktura -2019
MAS Říčansko vyhlašuje 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Program pro rozvoj venkova Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  – s názvem opatření:

 

 

 

 

Název SCLLD: Strategicky společně pro Říčansko
Termín vyhlášení výzvy:  2. 7. 2019
Termín příjmu žádostí: od čtvrtka 18. 7. 2019 do pátku 2. 8. 2019 v termínech uvedených jako úřední dny, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.
Termín registrace na RO SZIF: 30. 8. 2019
Místo podání žádostí: Kancelář MAS Říčansko o.p.s., Olivova 224, 251 01  Říčany

Informace a výzvu najdete na webu Evropského sociálního fondu na http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/zakladni-informace/vyhlasene-vyzvy/.

Žádost o podporu z PRV se zpracovává v elektronickém formuláři http://www.szif.cz/cs  – přihlášením na Portál farmáře.

Celková výše alokace pro 4. Výzvu je 5. 500. 000,- Kč
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fiche 4.
– Fiche 4 částka dotace 5 500 000,- Kč
Výběr projektů bude založen na principu soutěže mezi předloženými žádostmi. Budou vybrány projekty, které dosáhly nejlepšího bodového hodnocení. Počet podpořených projektů bude limitován výší alokace na danou Fichi.

Postup pro hodnocení a výběr projektů je uveden v „Interních postupech MAS“.
Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fichí, které jsou přílohou této výzvy.
V případě rovnosti bodů přidělených Výběrovou komisí MAS Říčansko bude upřednostněn projekt, jehož realizace je podstatná z pohledu plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, a to dle preferencí v následujícím pořadí:
1. Projekt tvoří pracovní místo
2. Projekt s nižší finanční náročností (výše výdajů projektu, ze kterých je stanovena dotace, uvedená v Žádosti o podporu).

Povinné přílohy:

Předložení veškerých povinných příloh je podmínkou pro příjem žádosti. Neúplné žádosti nebudou MAS přijaty.
Povinné přílohy stanovené Pravidly 19.2.1: Povinné přílohy k Žádosti o dotaci vyžadované Řídícím orgánem PRV jsou definovány v Pravidlech 19.2.1: zde

Obecné a specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě 
Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 

  • Část B – Společné podmínky pro všechny aktivity, kapitola 6 – Seznam předkládaných příloh
  • Část C – Specifické podmínky pro aktivity dle jednotlivých článků
  • Fiche 4 – Kapitola 4 – článek 17.1.c) Lesnická infrastruktura

Přílohy stanovené MAS:

  • Povinná příloha, kterou žadatel dokládá při podání Žádosti o platbu na MAS, vždy nejpozději ke 30.6. po celou dobu vázanosti projektu na účel, kde definuje naplnění a popis preferenčních kritérií. (u všech Fichí)

Nepovinné přílohy stanovené MAS:

Předložení nepovinných příloh nemá vliv na příjem žádosti – ani na výši bodového ohodnocení projektu.

  • Nepovinná příloha k žádosti o dotaci – vlastní studie průzkumu chybějících a nově vzniklých inovativních prvků.

Soubory ke stažení :
Vyzva 4 PRV-vyhlášeni_scan
Příručka pro žadatele o dotaci Výzva MAS č. 4 PRV
Etický kodex pro PRV

Soubory ke stažení pro Fichi 4: 

Fiche_4_Lesnická infrastruktura
Fiche4 – 17_1_c + povinné přílohy
Přílohy k výzvě – Fiche 4:
Stanovisko Ministerstva životniho prostředi


Vyjádřeni UHUL


Příloha MAS č. 1 – CP stanovisko stavebního úřadu
Pravidla_19_2_1_PRV_2019
Opatreni_19_PRV_Pravidla_pro_MAS
SCLLD MAS Říčansko – programový rámec PRV
Informace pro žadatele o přístup do Portálu farmáře
Instrukce pro vygenerovaní formuláře ŽoD přes Portal farmáře
Instrukce pro vyplnění přílohy_Prohlášení o zařazení podniku
Příloha č. 5 Pravidel – Prohlášení o zařazení podniku
Výzva_MAS_postup_podaní_žadosti_o_dotaci_Portál_Farmáře

Podívejte se také:
Užitečné odkazy pro žadatele

Statut MAS Říčansko
Interní postupy MAS Říčansko  FINAL

Zde naleznete relevantní dokumenty pro přípravu žádosti o podporu, kterými jste povinni se řídit. Kompletní seznam dokumentace k OP Program rozvoje venkova naleznete na webu: www.eagri.cz/prv www.szif.cz.

Neváhejte využít konzultací, pro další informace kontaktujte manažery výzev PRV: 

Vedoucí zaměstnanec pro realizaci CLLD a manažer PRV: Pavlína Šantorová Filková, tel. +420 774 780 141, e-mail: kancelar@ricansko.eu.
Manažer PRV: Michaela Hupcejová, tel. +420 607 023 328, e-mail: mobiliar@ricansko.eu