Kontakt

Sídlo:
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
Kancelář:
V Průhonu 153
251 62 Svojetice

tel: +420 602 228 747


MAS na facebooku

like_fb

Kalendář

<< Čvc 2024 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Původní web MAS

Původní web MAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Deinstitucionalizace psychiatrické péče

6. výzva-MAS Říčansko-IROP-Deinstitucionalizace psychiatrické péče 2018

Zahájení příjmu projektů MAS Říčansko na portálu https://mseu.mssf.cz/ je v pátek 29. 6. 2018. Termín ukončení příjmů žádosti 31. 8. 2018 v 8 hodin ráno

6. výzva-MAS Říčansko-IROP-Deinstitucionalizace psychiatrické péče 2018 je ke stažení zde.
Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti MAS jsou ke stažení zde.
Kritéria věcného hodnocení MAS jsou ke stažení  zde.
Termín semináře pro žadatele výzvy bude  7.8.2018.
Pozvánka zde.

Vzor – Vzdání se práva podat žádost o přezkum jsou ke stažení Vzor-vzdani-se-prava-podat-zadost-o-prezkum.

Žádost o podporu z IROPu se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+. Přístup do elektronických formulářů žádostí o podporu naleznete na adrese https://mseu.mssf.cz.   
(Nutno otevřít v internetovém prohlížeči Internet Explorer 11 s nainstalovaným zásuvným modulem Silverlight a řídit se našimi pokyny k vyplnění žádosti viz níže…).

POZOR, žadatelé musí mít k žádosti zřízenou datovou schránku a elektronický podpis!

Povinné přílohy výzvy: 

1 Plná moc
2 Zadávací a výběrová řízení
3 Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo účinná veřejnosprávní smlouva nahrazující územní řízení
4 Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
5 Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
6 Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem projektu
7 Podklady pro hodnocení projektu
8 Položkový rozpočet stavby
9 Oprávnění nebo registrace k poskytování zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění
10 Stanovisko Ministerstva zdravotnictví České republiky
11 Vyjádření Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR
12 Vyjádření Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny
13 Čestné prohlášení o skutečném majiteli
14 Publicita MAS a SCLLD

Nad rámec výzvy ŘO MAS požaduje:
Publicitu MAS a CLLD pro bodové zvýhodnění v kritériích věcného hodnocení.
Ke stažení zde.
Nadřazená výzva  71. výzva IROP – DEINSTITUCIONALIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD – SC 4.1., odkaz http://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-71-Deinstitucionalizace-psychiatricke-pece.
Přílohy najdete u výzvy č. 71: přílohy Specifických pravidel, přílohy Obecných pravidel

Pro konkrétní specifické cíle nebo aktivity v rámci CLLD v IROP jsou Řídícím orgánem IROP postupně zveřejňovány tzv. nadřazené výzvy. Součástí těchto nadřazených výzev jsou Specifická pravidla a Obecná pravidla, která jsou důležitá pro přípravu a konkrétní zaměření projektů. Do těchto nadřazených výzev nelze podávat žádosti o dotaci, slouží jako podklad pro následnou výzvu MAS.

Případné dotazy můžete konzultovat s projektovou manažerkou MAS Říčansko pro IROP-
Pavlínou Šantorovou Filkovou, mobil: +420 774 780 141, e-mail: kancelar@ricansko.eu
a Petrou Fialovou, mobil: +420 774 780 039, e-mail: sablony@ricansko.eu

INFORMACE PRO ŽADATELE DO VÝZEV MAS – VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Vážení žadatelé do výzev MAS Říčansko – OP IROP, rádi bychom Vás informovali, že Centrum pro regionální rozvoj ČR (dále Centrum) bude pořádat semináře k veřejným zakázkám malého rozsahu (VZMR) pro žadatele a příjemce bez ohledu na to, zda se jedná o žadatele/příjemce v rámci individuálních nebo integrovaných výzev, tedy i výzev MAS. O jejich konání bude vždy uveřejněna informace na webových stránkách Centra.
Semináře pro zástupce MAS ve věci veřejných zakázek ze strany ŘO IROP nebo Centra pořádány nebudou. Zástupci MAS neprovádí kontroly veřejných zakázek, ani případnou předkontrolu a konzultaci. Tato aktivita je v gesci Centra.

Na webových stránkách Centra je uveden postup pro případnou konzultaci a kontrolu veřejných zakázek: http://www.crr.cz/cs/irop/postup-konzultaci-a-kontrol-zakazek-v-irop/, pokud se na zástupce MAS žadatelé/příjemci v této věci obrátí, MAS je odkáže na tyto postupy.
Pro postup administrace veřejných zakázek v novém modulu MS 2014+ při kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti ŘO IROP zpracoval následující postupy:
Dokument naleznete na webových stránkách
http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/2d30ebbb-8053-4c8b-87af-a08465dd1753/Postup-administrace-VZ-v-ramci-kontroly-FN-a-P.pdf?ext=.pdf 

Děkujeme za pochopení
MAS Říčansko