Kontakt

Sídlo:
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
Kancelář:
V Průhonu 153
251 62 Svojetice

tel: +420 602 228 747


MAS na facebooku

like_fb

Kalendář

<< Kvě 2024 >>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Původní web MAS

Původní web MAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky a odpovědi (IROP)

INFORMACE PRO ŽADATELE DO VÝZEV MAS – VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Vážení žadatelé do výzev MAS Říčansko – OP IROP, rádi bychom Vás informovali, že Centrum pro regionální rozvoj ČR (dále Centrum) bude pořádat semináře k veřejným zakázkám malého rozsahu (VZMR) pro žadatele a příjemce bez ohledu na to, zda se jedná o žadatele/příjemce v rámci individuálních nebo integrovaných výzev, tedy i výzev MAS. O jejich konání bude vždy uveřejněna informace na webových stránkách Centra.

Semináře pro zástupce MAS ve věci veřejných zakázek ze strany ŘO IROP nebo Centra pořádány nebudou. Zástupci MAS neprovádí kontroly veřejných zakázek, ani případnou předkontrolu a konzultaci. Tato aktivita je v gesci Centra.

Na webových stránkách Centra je uveden postup pro případnou konzultaci a kontrolu veřejných zakázek:
http://www.crr.cz/cs/irop/postup-konzultaci-a-kontrol-zakazek-v-irop/, pokud se na zástupce MAS žadatelé/příjemci v této věci obrátí, MAS je odkáže na tyto postupy.

Pro postup administrace veřejných zakázek v novém modulu MS 2014+ při kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti ŘO IROP zpracoval následující postupy:
Dokument naleznete na webových stránkách:
http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/2d30ebbb-8053-4c8b-87af-a08465dd1753/Postup-administrace-VZ-v-ramci-kontroly-FN-a-P.pdf?ext=.pdf, 
nebo 
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty v záložce „Dokumenty pro MAS“ „Příručky a postupy“ „Postup administrace Veřejných zakázek v novém modulu MS 2014+ při kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti – postup administrace VZ v MS2014+“.

Děkujeme za pochopení
MAS Říčansko o.p.s.

OTÁZKY A ODPOVĚDI k Výzvě č. 8 MAS Říčansko-IROP-Doprava 2018

Aktuálně k 22.10.2018
1. Dle specifických pravidel víme, že radary nejsou způsobilým výdajem. Jaký je rozdíl mezi radarem a přístrojem na měření rychlosti, který způsobilým výdajem je?
Způsobilým výdajem by mohly být pevně ukotvené sloupy s permanentními přístroji na měření rychlosti, způsobilými nejsou mobilní radary.

2. Žadatel by měl zájem realizovat parkovací místa P+G na okraji obce.
Tato aktivita může být pouze v přímé vazbě na vznik nové pěší zóny nahrazující prostor původně přístupný automobilové dopravě.

Typ parkování P+R, tedy přechod z automobilové dopravy na veřejnou hromadnou dopravu; musí tu tedy být návaznost na zastávku MHD (podmínky jsou pak popsány ve Specifických pravidlech, jde o aktivitu samostatné parkovací systémy) Veřejná hromadná doprava –autobusová zastávka ve vzdálenosti do 200m, zajištění 20 spojů v obou směrech za den.

3. Může obec ukončit 1. etapu (ze 3 etap) ještě před podáním žádosti o podporu? Další etapy budou následovat postupně.

Ano, 1. etapa může být ukončena; podmínkou  je, aby v době předložení žádosti o podporu nebyl ukončen celý projekt

4. Přeložka plynovodu patří do hlavní nebo vedlejší aktivity projektu.

Pokud jde o projektem vyvolanou investici, pak jde o vedlejší způsobilý výdaj

5. Výše dotace, maximální celkové způsobilé výdaje na projekt a vlastní zdroje

Příklad:
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt (CZV) dle výzvy             4 000 000,- Kč

Dotace (příspěvek EU)                                                                                                                3 800 000,- Kč

5% spoluúčast   (vlastní zdroje)                                                                                                  200 000,- Kč

6. Realizace chodníku v obci – Musí být souvislý průběh chodníků? Jde o to, že předmětem projektu je chodník, který je přerušen několika vjezdy pro auto do nemovitostí. Takže pak jsou úseky rozdělené na 300m, 150m atd. a také přerušeny již stojící autobusovou zastávkou. Je takto projekt způsobilý k podání? … ano, i takový projekt je dle pravidel výzvy Řídícího orgánu (výzva č. 53) způsobilý k podání. Pokud jsou vjezdy řešeny jako součást komunikace pro pěší (snížené, barevně odlišené), nástupiště je v úrovni chodníku a celá tato délka je z pohledu chodců bezbariérová, jedná se vlastně o jeden úsek komunikace pro pěší (který může celý figurovat ve způsobilých výdajích – pokud jsou tedy splněny všechny další podmínky způsobilosti, např. že se jedná o rekonstrukci/modernizaci a ne o opravu/souvislou údržbu). Způsobilý by byl i projekt, který by řešil více kousků chodníků různě umístěných v obci – pak by ale bylo potřeba, aby každá z těchto nesouvislých částí splňovala sama o sobě podmínky přijatelnosti.

7. Musí mít žadatel audit bezpečnosti při realizaci opravy a výstavby nových chodníků v obci? Pravidla výzvy Řídícího orgánu (výzva č. 53) tuto povinnost nestanovují, pak tedy záleží, jestli jste si tuto přílohu nezařadili vy jako MAS v rámci své výzvy.

9. Cyklostezka – Projektem vznikne nová cyklostezka, která začíná v úseku chatové oblasti. Může po této nově vzniklé cyklostezce být umožněn vjezd automobilem majitelům těchto chat (na výjimku obce)? Pravidla výzvy Řídícího orgánu (výzva č. 53) umožňují na řešeném úseku cyklostezky výjimku ze zákazu vjezdu motorových vozidel, nesmí se ale jednat o celý projektem řešený úsek (výjimka je umožněna pouze pokud je relevantní jen pro část/podmnožinu projektem řešeného úseku cyklostezky).

9. Výměna veřejného osvětlení v obci – může být podpořen pouze projekt, jehož výstupem bude pouze výměna veřejného osvětlení s náležitým zdůvodněním bezpečnostních aspektů ve Studii proveditelnosti? Pravidla výzvy Řídícího orgánu (výzva č. 53) umožňují realizovat i pouze prvky zvyšující bezpečnost dopravy (bez současného řešení komunikace pro pěší), kam spadá i problematika veřejného osvětlení (primárně určeného pro bezpečnost pěší dopravy). Jen je potřeba si dát pozor na to, aby se nejednalo o běžnou údržbu/opravu, ale opravdu o charakter rekonstrukce/modernizace (technické zhodnocení) – VO je ve výčtu způsobilých výdajů uvedeno pod výdaji charakteru „stavby“.