Kontakt

Sídlo:
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
Kancelář:
V Průhonu 153
251 62 Svojetice

tel: +420 602 228 747


MAS na facebooku

like_fb

Kalendář

<< Čvn 2024 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Původní web MAS

Původní web MAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 – 2013

STRATEGIE  MAS Říčansko 2007 – 2013

Integrovaná strategie MAS Říčansko 2007 – 2013. 

Níže se můžete podívat, jak to probíhalo v minulém programovém období.

 

Strategie ISÚ MAS

LEADER a Místní Akční Skupina

LEADER  je program Evropské unie realizovaný v členských zemích. V současné době má program LEADER ve své gesci Ministerstvo zemědělství, neboť LEADER představuje jedno podopatření v rámci jeho Operačního programu – Program rozvoje venkova, osa IV Leader.

Hlavním cílem programu LEADER je, aby se představitelé venkovských oblastí (veřejnost, podnikatelé, spolky, NNO, veřejná správa, …) zamýšleli nad dlouhodobým potenciálem svých oblastí a současně podporovali zavádění nových integrovaných strategií pro trvale udržitelný rozvoj venkova.

Základní myšlenkou je:

  1. Lidé bydlící v oblasti vědí více než vrcholní úředníci, co jejich kraj potřebuje. Tj.postupuje se systémem zezdola nahoru (princip: bottom up).
  2. Spolupráce mezi místními aktéry obcí i společné kroky obcí nabízí větší přidanou hodnotu – synergický efekt. Jde o společné plánování, vzájemnou podporu a výměnu informací a dobrých zkušeností z praxe.

Jako zastřešující organizace, která sbírá a poskytuje informace a funguje jako servis pro partnerství, je Místní akční skupina (MAS). Ta musí mít statut obecně prospěšné společnosti; území MAS musí být ekonomicky, sociálně i společensky homogenním územím.

 

Místní Akční Skupina Říčansko

MAS Říčansko o.p.s. je nositelem ucelené integrované strategie území (ISÚ) pro 38 obcí kraje za Prahou, který je základním strategickým dokumentem MAS Říčansko.

Jde o živý dokument,  který vznikal v pracovních skupinách a týmech z řad specializovaných odborníků i široké veřejnosti; o její jednotlivé priority nadále pečují pracovní skupiny se svými stálými garanty. Každým rokem je hodnoceno její naplňování a min. jednou za dva roky je ISÚ aktualizována.

Součástí ISÚ (širší strategie území) je i Strategický plán Leader (SPL), který se týká již konkrétně naplňování poslání místní akční skupiny, Programu rozvoje venkova Osa IV. Leader. MAS Říčansko má vedle ISÚ ještě další strategický dokument – Analýzu Regionu. A dále spolupracovala na Strategii mikroregionu Ladův kraj.

V této době MAS zpracovává se školským úřadem a odbornou pracovní skupinou dílčí strategii Školství na Říčansku.

Analýza regionu.

Strategie Ladova kraje.

Intefrovaná strategie MAS Říčansko 2007-2013.

Pořízení ISÚ bylo realizováno na základě dotace, která byla dána rozhodnutím o finanční pomoci v rámci Operačního programu Rozvoj venkova multifunkční zemědělství (OP Zemědělství).  Během vytváření byli oslovováni místní aktéři, se kterými byla navazována postupně další partnerství. V současné době slučuje MAS Říčansko 46 těchto partnerů z řad neziskových organizací, obcí i podnikatelů či soukromně hospodařících rolníků. Aktéři jsou zformováni do jednotlivých výborů a komisí tvořící MAS.

Nejvyšším orgánem, schvalujícím strategii, je plénum MAS Říčansko, které je složeno z  46 členů (partnerů). Dalším orgánem, který se podílí na navrhování dalších záměrů pro MAS, schvalování výzev a přípravy pro aktualizaci strategie,  je Programový výbor, složený ze zástupců členů (partnerů) MAS. Dále byla vybrána a schválena Výběrová komise, jejímž největším úkolem je výběr projektů na základě příjmu žádostí do jednotlivých výzev. Výkonný monitorovací výbor je posledním orgánem, tvořeným ze zástupců členů, který dohlíží nad správnou administrací a realizací projektů místní strategie.

Integrovaná strategie území MAS Říčansko byla v roce 2010 aktualizována. Na Říčansku je realizována od roku 2007.

Místní akční skupina – kulatý stůl, u kterého usedají při spolupráci partneři z vedení obcí, neziskového i podnikatelského sektoru z Říčanska – má za cíl aktivovat vnitřní možnosti území a přispět tak k jeho dobrému vývoji. A protože je Říčansko živým systémem, který se neustále vyvíjí, musí na to MAS reagovat – v našem kraji proběhlo dotazníkové šetření a následně veřejná diskuzní setkání o aktuálním stavu, požadavcích a potřebách území a jeho obyvatel. Ze sebraných informací a ve spolupráci s odborníky byl aktualizován Strategický plán Leader (SPL), který 44 partnerů MAS ve 38 obcích společnými silami prosazují. Díky malé vzdálenosti Prahy je náš region v posledních deseti letech ovlivněn tzv. příměstským rozvojem. Snahou všech obcí Říčanska a MASky je, aby region nebyl jen „noclehárnou“ hlavního města Prahy, ale místem kde lidé žijí a mají svůj domov. ISÚ proto obsahuje čtyři priority, které k tomuto cíli vedou.

  1. Integrovaný rozvoj území – zahrnuje podporu vzhledu a vybavení obcí, podporu sociálních služeb, volnočasových a sportovních aktivit a v neposlední řadě i vzdělávání a místní zaměstnanosti.
  2. Životní prostředí – se týká ochrany přírody, nakládání s opady, alternativních zdrojů energie a dopravní infrastruktury.
  3. Venkovské tradice –jde o posílení informovanosti v obcích, oživování tradic a zavádění nových, ochranu a propagaci historického, kulturního a přírodního dědictví, podporu cestovního ruchu a kulturního vyžití na venkově.
  4. Rozvoj agroturistiky, ekoturistiky a doprovodných služeb. Cíle a priority jsou naplňovány prostřednictvím strukturálních fondů Evropské unie, Regionálního operačního programu a prostřednictvím iniciativy LEADER a Programu rozvoje venkova Ministerstva zemědělství a dalších vhodných programů podpory z tuzemských i evropských zdrojů. Na kulturní a propagační akce budou používány též prostředky soukromých sponzorů.