Kontakt

Sídlo:
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
Kancelář:
V Průhonu 153
251 62 Svojetice

tel: +420 602 228 747


MAS na facebooku

like_fb

Kalendář

<< Dub 2024 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Původní web MAS

Původní web MAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Školství a vzdělávání

4. výzva-MAS Říčansko-IROP-Školství a vzdělávání 2018

Seznam přijatých žádostí o podporu k 15.11.2018 – zde

Výsledky hodnocení (13.3.2019) – zde

Výsledky přezkumného hodnocení (15. 5. 2020) – zde

 

 

Zahájení příjmu projektů MAS Říčansko na portálu https://mseu.mssf.cz/ je v pátek 29.6.2018. Termín ukončení příjmů žádosti byl prodloužen do 15.11. 2018 do 8 hodin ráno

4. výzva-MAS Říčansko-IROP-Školství a vzdělávání 2018 je ke stažení  zde.
Podporované aktivity: Infrastruktura pro předškolní vzdělávání, Infrastruktura Základních škol a Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.
JEDEN ŽADATEL MŮŽE PŘEDLOŽIT VÍCE ŽÁDOSTÍ O PODPORU.
Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti MAS jsou ke stažení zde.
Kritéria věcného hodnocení MAS jsou ke stažení  zde.

Vzor – Vzdání se práva podat žádost o přezkum jsou ke stažení Vzor-vzdani-se-prava-podat-zadost-o-prezkum.

Seminář k výzvě proběhl v úterý 25. 9. 2018 od 10 hodin v protorách MAS Říčansko. Prezentaci naleznete zde..

Žádost o podporu z IROPu se zpracovává v elektronickém formuláři v ISKP14+. Přístup do elektronických formulářů žádostí o podporu naleznete na adrese https://mseu.mssf.cz.   
(Nutno otevřít v internetovém prohlížeči Internet Explorer 11 s nainstalovaným zásuvným modulem Silverlight a řídit se našimi pokyny k vyplnění žádosti viz níže…).

POZOR, žadatelé musí mít k žádosti zřízenou datovou schránku a elektronický podpis!

Povinné přílohy výzvy MAS:

Příloha číslo Společné pro všechny aktivity
1 Plná moc
2 Zadávací a výběrová řízení
3 Doklady o právní subjektivitě žadatele
4 Výpis z rejstříku trestů – příloha zrušena
5 Studie proveditelnosti
6 Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu
7 Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení
8 Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
9 Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby 
10 Položkový rozpočet stavby 
11 Výpočet čistých jiných peněžních příjmů 
12 Čestné prohlášení o skutečném majiteli 
Příloha číslo Infrastruktura předškolního vzdělávání
13 Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení
14 Stanovisko krajské hygienické stanice ke kapacitě školy
Příloha číslo Infrastruktura základních škol
13 Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení
Příloha číslo Příloha MAS – společná pro všechny aktivity
15 Publicita MAS a SCLLD

Nad rámec výzvy ŘO MAS požaduje:
Publicita MAS a CLLD pro bodové zvýhodnění v kritériích věcného hodnocení.
Ke stažení zde.
Definice způsobilých výdajů_Školství_ZŠ_matice.
Definice způsobilých výdajů_Školství_Neformální_matice.
Definice způsobilých výdajů_Školství_MŠ_matice.
Nadřazená výzva  č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – CLLD:
http://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrast
Přílohy k žádosti ve výzvě 68. viz: Přílohy specifických pravidel, přílohy obecných pravidel

Pro konkrétní specifické cíle nebo aktivity v rámci CLLD v IROP jsou Řídícím orgánem IROP postupně zveřejňovány tzv. nadřazené výzvy. Součástí těchto nadřazených výzev jsou specifická pravidla a obecná pravidla, která jsou důležitá pro přípravu a konkrétní zaměření projektů. Do těchto nadřazených výzev nelze podávat žádosti o dotaci, slouží jako podklad pro následnou výzvu MAS.

Případné dotazy můžete konzultovat s projektovou manažerkou MAS Říčansko pro IROP-
Pavlínou Šantorovou Filkovou, mobil: +420 774 780 141, e-mail: kancelar@ricansko.eu,
a Petrou Fialovou, mobil: +420 774 780 039, e-mail: sablony@ricansko.eu.

 INFORMACE PRO ŽADATELE DO VÝZEV MAS – VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Vážení žadatelé do výzev MAS Říčansko – OP IROP, rádi bychom Vás informovali, že Centrum pro regionální rozvoj ČR (dále Centrum) bude pořádat semináře k veřejným zakázkám malého rozsahu (VZMR) pro žadatele a příjemce bez ohledu na to, zda se jedná o žadatele/příjemce v rámci individuálních nebo integrovaných výzev, tedy i výzev MAS. O jejich konání bude vždy uveřejněna informace na webových stránkách Centra.
Semináře pro zástupce MAS ve věci veřejných zakázek ze strany ŘO IROP nebo Centra pořádány nebudou. Zástupci MAS neprovádí kontroly veřejných zakázek, ani případnou předkontrolu a konzultaci. Tato aktivita je v gesci Centra.

Na webových stránkách Centra je uveden postup pro případnou konzultaci a kontrolu veřejných zakázek: http://www.crr.cz/cs/irop/postup-konzultaci-a-kontrol-zakazek-v-irop/, pokud se na zástupce MAS žadatelé/příjemci v této věci obrátí, MAS je odkáže na tyto postupy.
Pro postup administrace veřejných zakázek v novém modulu MS 2014+ při kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti ŘO IROP zpracoval následující postupy:
Dokument naleznete na webových stránkách
http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/2d30ebbb-8053-4c8b-87af-a08465dd1753/Postup-administrace-VZ-v-ramci-kontroly-FN-a-P.pdf?ext=.pdf 

Děkujeme za pochopení
MAS Říčansko o.p.s.