Kontakt

Sídlo:
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
Kancelář:
V Průhonu 153
251 62 Svojetice

tel: +420 602 228 747


MAS na facebooku

like_fb

Kalendář

<< Čvc 2024 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Původní web MAS

Původní web MAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace pro příjemce z 3. výzvy OPZ

Informace pro příjemce dotací 3. výzva OPZ – Prorodinná opatření

Prezentace semináře:
Prezentace pro Seminář_MAS_ pro_příjemce_30_5_2019

Nejdůležitější informace:
Pro realizaci podpořených projektů přes MAS platí pravidla obsažená v :

PUBLICITA

-po celou dobu realizace projektu
-v místě realizace projektu snadno viditelném pro veřejnost, jako jsou vstupní prostory budovy
• Pokud je projekt realizován na více místech, bude umístěn na všech těchto místech
• Pokud nelze umístit plakát v místě realizace projektu, bude umístěn v sídle příjemce
• Pokud příjemce realizuje více projektů OPZ v jednom místě, je možné pro všechny tyto projekty umístit pouze jeden plakát

VYÚČTOVÁNÍ PROJEKTU (zpráva o realizaci + žádost o platbu)

DOKLÁDÁ SE VE ZPRÁVĚ O REALIZACI

  • Přihlášky dětí do zařízení (vzor na stránce výzvy ESF CR a v příloze)
     – uvádí se osoby, které žijí s dítětem ve společné domácnosti
  • Přehledové tabulky podpořených rodičů a jejich dětí (není povinné, ale je doporučeno)
  • Monitorování podpořených osob tj. Indikátory

– Počet účastníků projektu z monitorovacích listů je nutno zadávat prostřednictvím systému IS ESF (www.esfcr.cz) vždy za příslušné monitorované období. Viz dokument https://www.esfcr.cz/monitorovani-podporenych-osob-opz/-/dokument/798928

DOKLÁDÁ SE V ŽÁDOSTI O PLATBU

= OSOBNÍ NÁKLADY – vykazují se v soupisce lidských zdrojů

= ÚČETNÍ DOKLADY – vykazují se v soupisce daňové a účetní doklady

  • Do ISKP2014+ je třeba naskenovat všechny doklady, z nichž je nárokována částka přesahující 10 000 Kč, a s nimi také doklady o zaplacení.

NEDOKLÁDÁ SE KE ZPRÁVĚ O REALIZACI (originály v kanceláři-k ověření na místě):
• Potvrzení o vazbě rodičů na trh práce a rodičů podnikajících – oba rodiče!, (vzor na stránce výzvy ESF CR)
Vzor_potvrzeni_o_postaveni_podporene_osoby_na_trhu_prace

Vzor žádosti o potvrzení z CSSZ,

Vzor_přihlasky

– potvrzení je nutné získat před přijetím dítěte do zařízení,
– u příměstských táborů může být datováno i těsně před konáním tábora (nesmí být starší 2 měsíců před začátkem tábora).
Jedná se o předkládání potvrzení o tom, že zákonní zástupci dítěte účastnícího se aktivit projektů v oblasti prorodinných opatření jsou pracovně aktivní, hledají zaměstnání nebo jsou v procesu vzdělávání či rekvalifikace. Účastník musí doložit vazbu na trh práce vždy před přijetím dítěte do zařízení. Při kontrolách na místě bude ze strany ŘO OPZ kontrolováno, že je dokument aktuální. To znamená, že potvrzení může pokrývat celé období docházky/účasti dítěte (např. smlouva se zaměstnavatelem na dobu neurčitou), ale zároveň platí, že při každé změně musí účastník předložit příjemci aktuální potvrzení. Povinností příjemce je upozornit rodiče na povinnost aktualizace v případě změny
• Smlouvy s rodiči dětí – v případě klubů aktualizace dle monitor. období (např. formou dodatku – potvrzení o vazbě na TP), u příměstských táborů vždy k monitorovanému období (znění smlouvy je v kompetencích příjemce),
• Denní evidence docházky (příchody a odchody dětí, podepisuje pečující osoba),
• Monitorovací listy, či jejich obdoba.
Monitorovací list podpořené osoby

Upozornění:
-Služby péče o děti (školní klub) mohou využívat pouze rodiče, splňující podmínku vazby na trh práce a příslušnost dětí na 1. stupeň ZŠ.
Snížení počtu dětí oproti plánované kapacitě (resp. minimální kapacitě) je s vazbou na výdaje
-Projekt nesmí vykazovat příjmy, které nejsou popsány v projektu – o případné příjmy bude krácena dotace!

V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat.
S přáním hezkého dne

Mgr. Petra Přílučíková
Projektová Manažerka
Mobil: +420 774 780 543
MAS Říčansko o.p.s.
https://mas.ricansko.eu/