Kontakt

Sídlo:
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
Kancelář:
V Průhonu 153
251 62 Svojetice

tel: +420 602 228 747


MAS na facebooku

like_fb

Kalendář

<< Čvc 2024 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Původní web MAS

Původní web MAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sociální služby

2. výzva -MAS Říčansko-IROP-Sociální služby 2017

Projekty vybrané k podpoře – zde

Výsledky věcného rozhodnutí – zde

Seznam přijatých žádostí o podporu – zde

 

Zahájení příjmu projektů MAS Říčansko na portálu https://mseu.mssf.cz/ 24.10.2017 v 8:00 hodin. Termín ukončení příjmů 12.12. 2017 v 8:00 hodin ráno. Již nyní si můžete připravovat povinné přílohy.

2. výzva -MAS Říčansko-IROP-Sociální služby 2017 je ke stažení zde.
Kritéria hodnocení MAS pro Sociální služby jsou ke stažení  zde.

Prezentace ze semináře 2.výzva-MAS Říčansko-IROP-Sociální služby 2017  ke stažení

1)       Způsobilost výdajů

 • Zabezpečení objektu elektronickým bezpečnostním systémem je způsobilý výdaj.
 • V případě, že by se jednalo o zabezpečení zámkovým systémem, bylo by zapotřebí uvést ve studii proveditelnosti návaznost na poskytování sociální služby. Pořízené vybavení musí sloužit k realizaci projektu s přímou vazbou na poskytování daných služeb. Pořízený majetek podléhá kontrole a při nákupu vybavení včetně drobného vybavení důrazně upozorňujeme žadatele/příjemce, že je potřeba udržet výstupy z projektu po celou dobu udržitelnosti (tj. pět let od provedení poslední platby příjemci ze strany ŘO IROP), včetně evidence pořízeného majetku. V případě neudržení výstupů z projektu po celou dobu udržitelnosti projektu se příjemce vystavuje riziku krácení dotace (dle přílohy č. 2A/2B/2C Obecných pravidel), pokud nesjedná nápravu z vlastních zdrojů a nenahradí výstupy odpovídajícím majetkem z vlastních zdrojů. V případě pořízení zámkových vložek by se materiál po dobu udržitelnosti mohl opotřebit, žadatel/příjemce tedy musí počítat s tímto rizikem.
 • Navigační cedule jsou nezpůsobilým výdajem. Náklady na povinné informační a propagační nástroje jsou způsobilými výdaji projektu a musí být uvedeny v rozpočtu projektu. Povinná publicita se ovšem týká pouze IROP a podléhá pravidlům uvedeným v kap. 13. Obecných pravidel.

Zařazení výdajů pod zařízení nebo stavební práce záleží na uvážení a zdůvodnění žadatele/příjemce.

2)       Úspory v projektu

Obecná pravidla IROP stanovují, že dojde-li v projektu k úsporám, příjemce může požádat o jejich využití prostřednictvím ŽoZ. Úsporou v projektu se myslí rozdíl mezi předpokládanou hodnotou veřejné zakázky a skutečně vysoutěženou cenou. Úspory lze využít na plánovaná zadávací a výběrová řízení, nebo na zadávací a výběrová řízení, pokud je vysoutěžená částka vyšší než předem odhadnutá cena zakázky. Úspory nelze použít na zvýšení těchto výdajů: publicita a nové aktivity projektu, které nebyly v žádosti o podporu plánovány. Úspory tedy nemohou být využity na financování přímých nákupů.

K podstatným změnám integrovaných projektů se vyjadřuje nositel IN (v tomto případě je nositelem MAS), který posoudí, zda navrhovaná změna není v rozporu se schválenou strategií CLLD. Podstatné změny projektu jsou definované v kap. 16. 6 Obecných pravidel IROP. 

3)       Souhlasné stanovisko kraje/obce

Stanovisko vydává ten orgán, který příslušný dokument vydal. V případě strategického plánu a komunitního plánu je to např. obec, u střednědobého plánu je to kraj.

4)       Odpověď na dotaz týkající se žádosti o podporu podané žadatelem, který není poskytovatelem sociálních služeb.

Dle Specifických pravidel 62. výzvy jsou oprávněnými žadateli pro aktivity „Deinstitucionalizace sociálních služeb” a „Rozvoj sociálních služeb” následující subjekty:

 • kraje (zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),
 • obce (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),
 • organizace zřizované kraji,
 • organizace zakládané kraji,
 • organizace zřizované obcemi,
 • organizace zakládané obcemi,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí,
 • organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí,
 • organizační složky státu (dále jen „OSS”),
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu (dále jen „PO OSS”),
 • nestátní neziskové organizace,
 • církve,
 • církevní organizace.

Přílohou žádosti o podporu je Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu, což je doloženo Výpisem z katastru nemovitostí. Pokud žadatel není zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník nebo subjekt s právem hospodaření, dokládá listiny, které osvědčují jiné právo k uvedenému majetku, např. nájemní smlouvu, smlouvu o výpůjčce, nebo smlouvu o smlouvě budoucí či jiný právní úkon nebo právní akt opravňující žadatele k užívání nemovitosti, která bude předmětem projektu, minimálně do konce udržitelnosti projektu.

Ovšem povede-li projekt k technickému zhodnocení majetku, je nutné, aby možnost provádět technické zhodnocení na cizím majetku byla uvedena v nájemní smlouvě či ve smlouvě o výpůjčce majetku, a to s podmínkou zachování výstupů minimálně po dobu udržitelnosti projektu. Technicky lze zhodnocovat pouze majetek vlastněný subjekty, které spadají do oprávněných žadatelů. Z tohoto důvodu je nutné, aby byl poskytovatel sociální služby (pokud je tedy vlastníkem dotčeného majetku) jedním z oprávněných žadatelů (většinou např. nestátní nezisková organizace).

Dále musí být k žádosti o podporu doložen Pověřovací akt, popř. vyjádření objednatele služeb o úmyslu poskytovatele služeb pověřit výkonem služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU. Poskytovatel služby musí být jasně pověřen k výkonu SOHZ, k jejímuž kvalitnějšímu poskytování čerpá podporu v rámci výzvy.

Předpokládám tedy, že Vámi zmíněným poskytovatelem sociální služby bude jeden ze subjektů spadajících do oprávněných žadatelů o podporu. V tomto případě by bylo tedy nutné k Výpisu z katastru doložit dále nájemní smlouvu, a to minimálně do konce doby udržitelnosti projektu a dát si pozor na výše zmíněné okolnosti. Podrobnější informace naleznete ve Specifických pravidlech 62. výzvy.

Žádost o podporu z IROPu se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+. Přístup do elektronických formulářů žádostí o podporu naleznete na adrese https://mseu.mssf.cz.   

(Nutno otevřít v internetovém prohlížeči Internet Explorer 11 s nainstalovaným zásuvným modulem Silverlight a řídit se našimi pokyny k vyplnění žádosti viz níže…)

POZOR, žadatelé musí mít k žádosti zřízenou datovou schránku a elektronický podpis!

Povinné přílohy:
Přílohy 2. výzva-Sociální služby_2017
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce,
Postup pro podání žádosti o podporu v MS2014+,
Osnova studie proveditelnosti – Rozvoj sociálních služeb,
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce,
Kritéria sociálních služeb,
Čestné prohlášení o skutečném majiteli,
Souhlasné stanovisko subjektu – sociální služby,
Metodický pokyn veřejné zakázky 2014-2020,
Indikátory_metodické listy_Sociální služby
Nepovinná příloha MAS_Povinna publicita MAS a CLLD

Pro konkrétní specifické cíle nebo aktivity v rámci CLLD v IROP jsou Řídícím orgánem IROP postupně zveřejňovány tzv. nadřazené výzvy. Součástí těchto nadřazených výzev jsou specifická pravidla, která jsou důležitá pro přípravu a konkrétní zaměření projektů. Do těchto nadřazených výzev nelze podávat žádosti o dotaci, slouží jako podklad pro následnou výzvu MAS.
Nadřazená výzva č. 62 Sociální infrastruktura – CLLD : https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-integrovane-projekty-CLLD

Případné dotazy můžete konzultovat s projektovou manažerkou MAS Říčansko pro IROP-
Pavlínou Šantorovou Filkovou, mobil: +420 774 780 141, e-mail: kancelar@ricansko.eu
a Petrou Fialovou, mobil: +420 774 780 039, e-mail: sablony@ricansko.eu

INFORMACE PRO ŽADATELE DO VÝZEV MAS – VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Vážení žadatelé do výzev MAS Říčansko – OP IROP, rádi bychom Vás informovali, že Centrum pro regionální rozvoj ČR (dále Centrum) bude pořádat semináře k veřejným zakázkám malého rozsahu (VZMR) pro žadatele a příjemce bez ohledu na to, zda se jedná o žadatele/příjemce v rámci individuálních nebo integrovaných výzev, tedy i výzev MAS. O jejich konání bude vždy uveřejněna informace na webových stránkách Centra.
Semináře pro zástupce MAS ve věci veřejných zakázek ze strany ŘO IROP nebo Centra pořádány nebudou. Zástupci MAS neprovádí kontroly veřejných zakázek, ani případnou předkontrolu a konzultaci. Tato aktivita je v gesci Centra.

Na webových stránkách Centra je uveden postup pro případnou konzultaci a kontrolu veřejných zakázek: http://www.crr.cz/cs/irop/postup-konzultaci-a-kontrol-zakazek-v-irop/, pokud se na zástupce MAS žadatelé/příjemci v této věci obrátí, MAS je odkáže na tyto postupy.
Pro postup administrace veřejných zakázek v novém modulu MS 2014+ při kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti ŘO IROP zpracoval následující postupy:
Dokument naleznete na webových stránkách
http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/2d30ebbb-8053-4c8b-87af-a08465dd1753/Postup-administrace-VZ-v-ramci-kontroly-FN-a-P.pdf?ext=.pdf 
nebo https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty v záložce „Dokumenty pro MAS“ „Příručky a postupy“ „Postup administrace Veřejných zakázek v novém modulu MS 2014+ při kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti – postup administrace VZ v MS2014+“.

Děkujeme za pochopení
MAS Říčansko o.p.s.