Kontakt

Sídlo:
Roklanská 805

251 01 Říčany
Kancelář:
Olivova 224
251 01 Říčany

tel: +420 323 606 881

MAS na facebooku

like_fb

Kalendář

<< Kvě 2018 >>
PÚSČPSN
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výzva 2 – PRV 2018 – pro Fiche č. 1, 2, 3, 4 a 5

Druhá výzva Programu rozvoje venkova (PRV) pro MAS k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 :

Fiche 1- MAS Říčansko – Investice do zemědělských podniků -2018
Fiche 2- MAS Říčansko – Nezemědělské podnikání -2018
Fiche 3- MAS Říčansko – Lesnická technologie -2018

Fiche 4- MAS Říčansko – Lesnická infrastruktura -2018
Fiche 5- MAS Říčansko – Zemědělská infrastruktura -2018

MAS Říčansko vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Program pro rozvoj venkova Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  – s názvem opatření:

pro Fiche 1 „Investice do zemědělských podniků“,
pro Fiche 2„Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností“,
pro Fiche 3„Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh“,
pro Fiche 4 „Lesnická infrastruktura“,
pro Fiche 5 „Zemědělská infrastruktura“.

    

 

 

Název SCLLD: Strategicky společně pro Říčansko
Termín vyhlášení výzvy: 21.5. 2018
Termín příjmu žádostí: od 6.6. 2018 od 8 hodin do 13.7. 2018 do 16 hodin v termínech uvedených jako úřední dny, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.
Termín registrace na RO SZIF: 31.8. 2018
Místo podání žádostí: Kancelář MAS Říčansko o.p.s., Olivova 224, 251 01  Říčany

Informace a výzvu najdete na webu Evropského sociálního fondu na http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/zakladni-informace/vyhlasene-vyzvy/.

Žádost o podporu z PRV se zpracovává v elektronickém formuláři http://www.szif.cz/cs  – přihlášením na Portál farmáře.

Celková výše alokace pro 2. Výzvu je 14. 115. 000,- Kč
Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 2, 3, 4, 5.
– Fiche 1 částka dotace 2 800 000,- Kč
– Fiche 2 částka dotace 3 000 000,- Kč
– Fiche 3 částka dotace 1 815 000,- Kč
– Fiche 4 částka dotace 3 500 000,- Kč
– Fiche 5 částka dotace 3 000 000,- Kč

Výběr projektů bude založen na principu soutěže mezi předloženými žádostmi. Budou vybrány projekty, které dosáhly nejlepšího bodového hodnocení. Počet podpořených projektů bude limitován výší alokace na danou Fichi.
Postup pro hodnocení a výběr projektů je uveden v „Interních postupech MAS“.
Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fichí, které jsou přílohou této výzvy.
V případě rovnosti bodů přidělených Výběrovou komisí MAS Říčansko bude upřednostněn projekt, jehož realizace je podstatná z pohledu plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, a to dle preferencí v následujícím pořadí:
1. Projekt tvoří pracovní místo
2. Projekt s nižší finanční náročností (výše výdajů projektu, ze kterých je stanovena dotace, uvedená v Žádosti o podporu).

Povinné přílohy:

Předložení veškerých povinných příloh je podmínkou pro příjem žádosti. Neúplné žádosti nebudou MAS přijaty.
Povinné přílohy stanovené Pravidly 19.2.1: Povinné přílohy k Žádosti o dotaci vyžadované Řídícím orgánem PRV jsou definovány v Pravidlech 19.2.1: zde

Obecné a specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě 
Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 platné pro rok 2018

  • Část B – Společné podmínky pro všechny aktivity, kapitola 6 – Seznam předkládaných příloh
  • Část C – Specifické podmínky pro aktivity dle jednotlivých článků
  • Fiche 1 – Kapitola 2 – článek 17.1.a) Investice do zemědělských podniků
  • Fiche 2 – Kapitola 7 – článek 19.1.b) Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
  • Fiche 3 – Kapitola 11 – článek 26 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh
  • Fiche 4 – Kapitola 4 – článek 17.1.c) Lesnická infrastruktura
  • Fiche 5 – Kapitola 5 – článek 17.1.c) Zemědělská infrastruktura

Přílohy stanovené MAS:

  • Povinná příloha, kterou žadatel dokládá při podání Žádosti o platbu na MAS, vždy nejpozději ke 30.6. po celou dobu vázanosti projektu na účel, kde definuje naplnění a popis preferenčních kritérií. (u všech Fichí)

Nepovinné přílohy stanovené MAS:

Předložení nepovinných příloh nemá vliv na příjem žádosti – ani na výši bodového ohodnocení projektu.

  • Nepovinná příloha k žádosti o dotaci – vlastní studie průzkumu chybějících a nově vzniklých inovativních prvků.

Soubory ke stažení :
Výzva 2- PRV – MAS Říčansko pro Fiche 1-5
Pozvánka na seminář PRV_2018
Etický kodex pro PRV

Soubory ke stažení pro Fichi 1: zde
Fiche 1   Investice do zemědělských podniků 

Soubory ke stažení pro Fichi 2: zde
Fiche 2 Podpora investic do nezemědělské činnosti 2018

Soubory ke stažení pro Fichi 3: zde
Fiche 3  Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh 2018

Soubory ke stažení pro Fichi 4: zde
Fiche_4_Lesnická infrastruktura_2018

Soubory ke stažení pro Fichi 5: zde
Fiche_5_Zemědělská infrastruktura_2018

Podívejte se také:
Užitečné odkazy pro žadatele

Statut MAS Říčansko
Interní postupy MAS Říčansko 2018 FINAL

Zde naleznete relevantní dokumenty pro přípravu žádosti o podporu, kterými jste povinni se řídit. Kompletní seznam dokumentace k OP Program rozvoje venkova naleznete na webu: www.eagri.cz/prv www.szif.cz.

Seminář pro žadatele:

MAS Říčansko o.p.s. pořádá pro veřejnost a žadatele Semináře k přípravě projektů Výzvy č. 2, dva termíny:
– Pro  FICHE č. 1, č. 2, v úterý 5. 6. 2018 od 9 h.,
– Pro  FICHE č. 3,  č. 4 a č. 5 v úterý  12. 6. 2018 od 9 h.

V zasedací místnosti MAS Říčansko o.p.s., Olivova 224, 251 01  Říčany.
Svoji účast prosím potvrďte do 4. 6. 2018 do 12 h.

Neváhejte využít konzultací, pro další informace kontaktujte manažery výzev PRV: 

Vedoucí zaměstnanec pro realizaci CLLD a manažer PRV: Pavlína Šantorová Filková, tel. +420 774 780 141, e-mail: kancelar@ricansko.eu.
Manažer PRV: Michaela Hupcejová, tel. +420 607 023 328, e-mail: mobiliar@ricansko.eu