Kontakt

Sídlo:
Roklanská 805

251 01 Říčany
Kancelář:
Olivova 224
251 01 Říčany

tel: +420 323 606 881

eu_le_ro

strckraj

smscr-masMěsíčník Zápraží

MAS na facebooku

like_fb

Info novinky

Původní web MAS

Původní web MAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendář

<< Pro 2017 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Sociální služby

2. výzva -MAS Říčansko-IROP-Sociální služby 2017

Zahájení příjmu projektů MAS Říčansko na portálu https://mseu.mssf.cz/ 24.10.2017 v 8:00 hodin. Termín ukončení příjmů 12.12. 2017 v 8:00 hodin ráno. Již nyní si můžete připravovat povinné přílohy.

2. výzva -MAS Říčansko-IROP-Sociální služby 2017 

je ke stažení zde.
Kritéria hodnocení MAS pro Sociální služby jsou ke stažení  zde.

Prezentace ze semináře 2.výzva-MAS Říčansko-IROP-Sociální služby 2017  ke stažení

1)       Způsobilost výdajů

 • Zabezpečení objektu elektronickým bezpečnostním systémem je způsobilý výdaj.
 • V případě, že by se jednalo o zabezpečení zámkovým systémem, bylo by zapotřebí uvést ve studii proveditelnosti návaznost na poskytování sociální služby. Pořízené vybavení musí sloužit k realizaci projektu s přímou vazbou na poskytování daných služeb. Pořízený majetek podléhá kontrole a při nákupu vybavení včetně drobného vybavení důrazně upozorňujeme žadatele/příjemce, že je potřeba udržet výstupy z projektu po celou dobu udržitelnosti (tj. pět let od provedení poslední platby příjemci ze strany ŘO IROP), včetně evidence pořízeného majetku. V případě neudržení výstupů z projektu po celou dobu udržitelnosti projektu se příjemce vystavuje riziku krácení dotace (dle přílohy č. 2A/2B/2C Obecných pravidel), pokud nesjedná nápravu z vlastních zdrojů a nenahradí výstupy odpovídajícím majetkem z vlastních zdrojů. V případě pořízení zámkových vložek by se materiál po dobu udržitelnosti mohl opotřebit, žadatel/příjemce tedy musí počítat s tímto rizikem.
 • Navigační cedule jsou nezpůsobilým výdajem. Náklady na povinné informační a propagační nástroje jsou způsobilými výdaji projektu a musí být uvedeny v rozpočtu projektu. Povinná publicita se ovšem týká pouze IROP a podléhá pravidlům uvedeným v kap. 13. Obecných pravidel.

Zařazení výdajů pod zařízení nebo stavební práce záleží na uvážení a zdůvodnění žadatele/příjemce.

2)       Úspory v projektu

Obecná pravidla IROP stanovují, že dojde-li v projektu k úsporám, příjemce může požádat o jejich využití prostřednictvím ŽoZ. Úsporou v projektu se myslí rozdíl mezi předpokládanou hodnotou veřejné zakázky a skutečně vysoutěženou cenou. Úspory lze využít na plánovaná zadávací a výběrová řízení, nebo na zadávací a výběrová řízení, pokud je vysoutěžená částka vyšší než předem odhadnutá cena zakázky. Úspory nelze použít na zvýšení těchto výdajů: publicita a nové aktivity projektu, které nebyly v žádosti o podporu plánovány. Úspory tedy nemohou být využity na financování přímých nákupů.

K podstatným změnám integrovaných projektů se vyjadřuje nositel IN (v tomto případě je nositelem MAS), který posoudí, zda navrhovaná změna není v rozporu se schválenou strategií CLLD. Podstatné změny projektu jsou definované v kap. 16. 6 Obecných pravidel IROP. 

3)       Souhlasné stanovisko kraje/obce

Stanovisko vydává ten orgán, který příslušný dokument vydal. V případě strategického plánu a komunitního plánu je to např. obec, u střednědobého plánu je to kraj.

4)       Odpověď na dotaz týkající se žádosti o podporu podané žadatelem, který není poskytovatelem sociálních služeb.

Dle Specifických pravidel 62. výzvy jsou oprávněnými žadateli pro aktivity „Deinstitucionalizace sociálních služeb“ a „Rozvoj sociálních služeb“ následující subjekty:

 • kraje (zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),
 • obce (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),
 • organizace zřizované kraji,
 • organizace zakládané kraji,
 • organizace zřizované obcemi,
 • organizace zakládané obcemi,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí,
 • organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí,
 • organizační složky státu (dále jen „OSS“),
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu (dále jen „PO OSS“),
 • nestátní neziskové organizace,
 • církve,
 • církevní organizace.

Přílohou žádosti o podporu je Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu, což je doloženo Výpisem z katastru nemovitostí. Pokud žadatel není zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník nebo subjekt s právem hospodaření, dokládá listiny, které osvědčují jiné právo k uvedenému majetku, např. nájemní smlouvu, smlouvu o výpůjčce, nebo smlouvu o smlouvě budoucí či jiný právní úkon nebo právní akt opravňující žadatele k užívání nemovitosti, která bude předmětem projektu, minimálně do konce udržitelnosti projektu.

Ovšem povede-li projekt k technickému zhodnocení majetku, je nutné, aby možnost provádět technické zhodnocení na cizím majetku byla uvedena v nájemní smlouvě či ve smlouvě o výpůjčce majetku, a to s podmínkou zachování výstupů minimálně po dobu udržitelnosti projektu. Technicky lze zhodnocovat pouze majetek vlastněný subjekty, které spadají do oprávněných žadatelů. Z tohoto důvodu je nutné, aby byl poskytovatel sociální služby (pokud je tedy vlastníkem dotčeného majetku) jedním z oprávněných žadatelů (většinou např. nestátní nezisková organizace).

Dále musí být k žádosti o podporu doložen Pověřovací akt, popř. vyjádření objednatele služeb o úmyslu poskytovatele služeb pověřit výkonem služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU. Poskytovatel služby musí být jasně pověřen k výkonu SOHZ, k jejímuž kvalitnějšímu poskytování čerpá podporu v rámci výzvy.

Předpokládám tedy, že Vámi zmíněným poskytovatelem sociální služby bude jeden ze subjektů spadajících do oprávněných žadatelů o podporu. V tomto případě by bylo tedy nutné k Výpisu z katastru doložit dále nájemní smlouvu, a to minimálně do konce doby udržitelnosti projektu a dát si pozor na výše zmíněné okolnosti. Podrobnější informace naleznete ve Specifických pravidlech 62. výzvy.

Žádost o podporu z IROPu se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+. Přístup do elektronických formulářů žádostí o podporu naleznete na adrese https://mseu.mssf.cz.   

(Nutno otevřít v internetovém prohlížeči Internet Explorer 11 s nainstalovaným zásuvným modulem Silverlight a řídit se našimi pokyny k vyplnění žádosti viz níže…)

POZOR, žadatelé musí mít k žádosti zřízenou datovou schránku a elektronický podpis!

Povinné přílohy:
Přílohy 2. výzva-Sociální služby_2017
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce,
Postup pro podání žádosti o podporu v MS2014+,
Osnova studie proveditelnosti – Rozvoj sociálních služeb,
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce,
Kritéria sociálních služeb,
Čestné prohlášení o skutečném majiteli,
Souhlasné stanovisko subjektu – sociální služby,
Metodický pokyn veřejné zakázky 2014-2020,
Indikátory_metodické listy_Sociální služby
Nepovinná příloha MAS_Povinna publicita MAS a CLLD

Pro konkrétní specifické cíle nebo aktivity v rámci CLLD v IROP jsou Řídícím orgánem IROP postupně zveřejňovány tzv. nadřazené výzvy. Součástí těchto nadřazených výzev jsou specifická pravidla, která jsou důležitá pro přípravu a konkrétní zaměření projektů. Do těchto nadřazených výzev nelze podávat žádosti o dotaci, slouží jako podklad pro následnou výzvu MAS.
Nadřazená výzva č. 62 Sociální infrastruktura – CLLD : https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-integrovane-projekty-CLLD

Případné dotazy můžete konzultovat s projektovou manažerkou MAS Říčansko pro IROP-
Pavlínou Šantorovou Filkovou, mobil: +420 774 780 141, e-mail: kancelar@ricansko.eu
a Petrou Fialovou, mobil: +420 774 780 039, e-mail: sablony@ricansko.eu