Kontakt

Sídlo:
Roklanská 805

251 01 Říčany
Kancelář:
Olivova 224
251 01 Říčany

tel: +420 323 606 881

eu_le_ro

strckraj

smscr-masMěsíčník Zápraží

MAS na facebooku

like_fb

Info novinky

Původní web MAS

Původní web MAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendář

<< Pro 2017 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Harmonogram výzev MAS 2017-2022

Výzvy IROP 2017-2022

Výzvy IROP najdete na webu Ministerstva pro místní rozvoj ČR - pro dotace Evropské unie
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/.
Aktuálně budou zveřejňovány vyhlášené nové výzvy MAS Říčansko po schválení Interních postupů MASky řídícími orgány Ministerstva ČR.
Již nyní si můžete připravovat povinné přílohy k výzvám
- Školství a vzdělávání,
- Sociální služby,
- Hasiči,
které budou vyhlášeny v co nejbližší době.
Případné dotazy můžete konzultovat s projektovou manažerkou IROP
Pavlínou Šantorovou Filkovou, mobil: +420 774 780 141, e-mail: kancelar@ricansko.eu
a Petrou Fialovou, mobil: +420 774 780 039, e-mail: sablony@ricansko.eu.
Programový rámec - Integrovaný regionální operační program (IROP)
Opatření č. :
Zkrácený název pro vyhlášenou výzvu MASVýzva MAS (číslo, název, rok vyhlášení výzvy)
Vyhlášené výzvy budou zveřejňovány na MS2014+, https://mseu.mssf.cz/
1. Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učeníŠkolství a vzdělávání1. výzva -MAS Říčansko-IROP-Školství a vzdělávání-2017
2. Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikáníSociální podnikání
3. Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluziSociální služby2. výzva -MAS Říčansko-IROP-Sociální služby-2017
4. Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdravíZdravotnictví
5. Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrofHasiči3. výzva -MAS Říčansko-IROP-Hasiči-2017
6. Obnova kulturního dědictvíKulturní dědictví
7. Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvojeÚzemní rozvoj
8. Zvýšení podílu udržitelných forem dopravyDoprava

Výzvy PRV rok 2017-2022

Program rozvoje venkova (PRV)
Fiche č. :
Zkrácený název pro vyhlášenou výzvu MASVýzva MAS (výzva, číslo, číslo Fiche, název)
Vyhlášené výzvy Fiche budou zveřejňovány na http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/
1. Investice do zemědělských podnikůZemědělské podnikání
2. Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činnostíNezemědělské podnikáníVýzva 1- Fiche 2-MAS Říčansko-PRV- Nezemědělské podnikání -2017
- Výzva MAS č. 1, Fiche 2, Název: Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
3. Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trhLesnická technologieVýzva 1- Fiche 3-MAS Říčansko-PRV- Lesnická technologie -2017
- Výzva MAS č. 1, Fiche 3, Název: Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh
4. Lesnická infrastrukturaLesnická infrastruktura
5. Zemědělská infrastrukturaZemědělská infrastruktura
6. Spolupráce (pouze pro MAS)Spolupráce

Výzvy OPZ pro rok 2017-2022

Aktuálně MAS Říčansko vyhlásí 1. výzvu „Sladění rodinného a pracovního života a podpora zaměstnanosti“.
od 1.7. 2017 a potrvá do 31.7. 2017 zveřejnění bude na webu Evropského sociálního fondu na https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz.
Žádost o podporu z OPZ se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+. Přístup do elektronických formulářů žádostí o podporu naleznete na adrese https://mseu.mssf.cz.
(Nutno otevřít v internetovém prohlížeči Internet Explorer 11 s nainstalovaným zásuvným modulem Silverlight a řídit se našimi Pokyny k vyplnění žádosti viz níže...)
POZOR, žadatelé musí mít k žádosti zřízenou datovou schránku a elektronický podpis!
Zaměstnanost (OPZ)
Opatření č. :
Zkrácený název pro vyhlášenou výzvu MASVýzva MAS (číslo, název, rok vyhlášení výzvy)
Výzvy naleznete v MS2014+, https://mseu.mssf.cz/
1. Sladění rodinného a pracovního života a podpora zaměstnanostiProrodinná podporaVýzva 1-MAS Říčansko-OPZ- Prorodinná podpora -2017
2. Rozvoj a podpora sociálních služeb a sociálního začleňováníSociální službyVýzva 2-MAS Říčansko-OPZ- Sociální služby -2017

Harmonogram výzev OPZ 2018

Výzva MAS č.Název a stručný popis zaměření výzvyPotenciální žadateléFinační alokace plánované výzvy – celkem v CZKPlánované datum vyhlášení výzvy MASPlánovaný termín předložení návrhu výzvy MAS na ŘO k posouzení metodického souladu s výzvou ŘO
Výzva č. 4Opatření SCLLD 2: Rozvoj a podpora sociálních služeb a sociálního začleňování. Strategická oblast 8 – Prorodinná politika, SC OPZ 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech. Výzva bude zaměřená na tyto aktivity: 1) Programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování a prevence sociálního vyloučení osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených nad rámec/ mimo režim zákona č. 108/2006 Sb. Jedná se o programy a činnosti se společensky prospěšným charakterem, které mají příznivý dopad na osoby z cílových skupin v území MAS Říčansko a jsou realizované terénní či ambulantní formou. Budou podporovány aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability osob z cílových skupin, posilování finanční gramotnosti osob ohrožených předlužeností, zvyšování příjmů, snižování dluhů na bydlení, dluhové poradenství, aktivity s cílem podpory zaměstnanosti osob z podporované cílové skupiny, programy pro mládež nad 15 let, zejména realizované v jejich přirozeném prostředí a dle jejich potřeb. Dále aktivity podporující mimosoudní způsob řešení konfliktů v oblasti bydlení a pracovně- právních vztahů- např. Programy finančně dostupné mediace, bezplatné právní pomoci při zadlužení a v oblasti prevence sociálního vyloučení. Dále se bude jednat o aktivity zaměřené na podporu pečujících osob, programy a aktivity v oblasti sociálně- právní ochrany dětí, motivační programy přispívající k sociálnímu začlenění nebo prevenci sociálního vyloučení.
2) Aktivity v oblasti komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení. Bude se jednat zejména o aktivity směřující na pomoc komunitám zlepšit či obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí.
Místní akční skupina; Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Organizace zřizované kraji; Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ; Poradenské a vzdělávací instituce; Poskytovatelé sociálních služeb; Profesní a podnikatelská sdružení; Sociální partneři; Školy a školská zařízení.4 464 000 Kčříjen, 2018září, 2018